Péntek, 2019-05-24
Homoktanyáért egyesület
Menü
Csevegő
300
Körkérdésünk
Értékeld honlapomat
Összes válasz: 28
Statisztika

Online összesen: 1
Vendégek: 1
Felhasználók: 0
Belépés

Homoktanyáért Egyesület

ALAPSZABÁLYA

 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

1.1. Név:  Homoktanyáért Egyesület

1.2. Székhely:  4485 Nagyhalász Homoktanya Virág sor 4.

1.3. Az Egyesület alapításának időpontja: 2010. Január 19.

 

1.4. Jogállása: Közhasznú szervezet

1.5. Az Egyesület pártpolitikailag és felekezetileg független társadalmi szervezet.

1.6. Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független és azoknak támogatást nem nyújt, tőlük támogatást nem kap, képviselőjelöltet nem állít, és nem támogat.

1.7. Tagjain kívül bárki más is részesülhet közhasznú szolgáltatásaiból pályázat útján.

Az Egyesület a magyar Alkotmány szellemében működik.

 

II. AZ EGYESÜLET CÉLJA

 

2.1. Az Egyesület összefogja Homoktanya- Nagyhalász és a a térségben élő embereket közös célok megvalósítása érdekében, képviselve a település érdekeit különböző gazdasági, kulturális, hagyományőrző,  társadalmi szervezeteknél. Együttműködik a helyi civil, valamint kistérségi, regionális és országos kulturális és természetvédelmi, környezetvédelmi és település-fejlesztési szervezetekkel.

 

2.2. Elsősorban gyermekek, a fiatalok (pályakezdők), a családok, s más csoportok önkéntesen, nemes emberi és egyetemleges társadalmi célok megvalósítása érdekében, közös cselekvésre szerveződő, új közösségi formák kialakítását célzó tevékenységének ösztönzése, támogatása.

 

2.3. A gyermekek és fiatalkorúak, fiatal felnőttek jobb társadalmi beilleszkedésének, a beilleszkedési zavarok leküzdésének segítése; ezen csoportok védelme, érdekeik képviselete, különös tekintettel a családi életre és az egészséges életmódra nevelésre (családpedagógia, családi életre nevelés, úgynevezett „család-órák”, szexuális úton terjedő betegségek – SZTB-k – és a művi abortuszok megelőzése, a káros szenvedélyek prevenciója), egészségkárosultak, idősek támogatása.

 

2.4. Az előző (2. pontban) meghatározott célok megvalósítása érdekében részvétel a különböző – oktatás, egészségnevelés, egészségügy, gyermek- és ifjúságvédelem, családvédelem, pszichológia, családi életre nevelés, családpedagógia, stb. – területein dolgozó szakemberek összefogásában, továbbképzésében, a kölcsönös szakmai konzultáció megvalósításában, hogy a felnövekvő nemzedéknek nagyobb esélye legyen a kiegyensúlyozott házasságra és a boldog családi életre.

 

2.5. A fenti célokkal is összefüggésben, az emberi, állampolgári jogok védelme, a környezet- és településvédelem, valamint a kulturális örökség megóvása, hagyományőrzés, kisebbségi, nemzetiségi kultúra ápolása.

 

2.6. Ifjúsági önszervező csoportok támogatása, sporttevékenységek támogatása, sportolási lehetőségek kibővítése, játszóterek létrehozása.

 

 

 Rövid távú célok:

 

2.7. A különböző társadalmi csoportok, gazdasági szereplők elképzeléseinek megismerése, a stratégiai tervek kidolgozásában való részvétel külső szakemberek bevonásával.

2.8. A község arculatának javítása, tisztábbá, barátságosabbá változtatása parkosítással, virágosítással.

2.9. A környező településekkel, hatóságokkal, civil szervezetekkel közösen kerékpárút kijelölésében, tanösvények létesítésben való részvétel.

2.10. Kézműves táborok és természetvédelmi táborok szervezésében való részvétel a helyi kézművesekkel, vállalkozókkal, és civil szervezetekkel együttműködve.

2.11. Helyi környezetvédelmi akciókban való részvétel.

2.12. Kapcsolat tartása az önkormányzattal, civil szervezetekkel, gazdasági szereplőkkel, helyi vállalkozókkal, egyházakkal.

2.13. Természetvédelmi szervezetekkel, hatóságokkal közösen elősegíteni a környezet rehabilitációját.

2.14. Az Egyesület tevékenységéről elektronikus és nyomtatott tájékoztatást nyújtani, más településeket, szervezeteket, intézményeket segíteni internetes megjelenésükben.

2.15. A célok megvalósítása érdekében pályázatokon való részvétel.

2.16. Nemzetközi tevékenységek, nemzetközi baráti és cserekapcsolatok kiépítése, megőrzése.

2.20. Egyéb.

 

 

III. AZ EGYESÜLET FELADATAI

 

3.1. Kezdeményezéseivel, javaslataival, pályázati lehetőségek kihasználásával elősegíti a kitűzött célok megvalósítását.

3.2. Közreműködik a térségben felmerülő, a célokhoz kapcsolódó problémák megoldásában.

3.3. Összegyűjti és továbbítja a célok megvalósításához szükséges információkat.

3.4. Kapcsolatot tart a térség önkormányzataival, gazdasági vállalkozásaival.

3.5. Kapcsolatot tart és együttműködik a tevékenységekben érdekelt szervezetekkel és intézményekkel.

3.6. Biztosítja a tagok közti információ cserét.

3.7. Kizárólag közhasznú céljainak érdekében, azokat nem veszélyeztetve vállalkozási tevékenységet folytathat, felkutatja a működéshez szükséges bevételi forrásokat.

A fenti céloknak és feladatoknak megfelelően az egyesület a  ( Ksztv. 26. § c) pontjában felsoroltak közül az alábbi közhasznú tevékenységeket kívánja végezni:

nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,

kulturális tevékenység,

kulturális örökség megóvása,

műemlékvédelem,

természetvédelem, állatvédelem,

környezetvédelem,

gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,

hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,

emberi és állampolgári jogok védelme,

sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével,

tudományos tevékenység kutatás,

terület- és vidékfejlesztés,

tudományos tevékenység fejlesztés,

turizmusfejlesztés.

 

IV. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

4.1. Az Egyesület tagja lehet életkortól és állampolgárságtól függetlenül bárki, aki kész az Egyesület céljainak megvalósításában közreműködni.

4.2. Az Egyesület alapító-, rendes-, tiszteletbeli és pártoló tagokból áll.

4.3. A tiszteletbeli tagot a közgyűlés 2/3-os többséggel választja meg. A tiszteletbeli tag tagdíj fizetésére nem kötelezhető, nem választ, az Egyesület tisztségeire nem választható, a közgyűlésen tanácskozási joggal vehet részt.

4.4. A pártoló tag nem választ, az Egyesület tisztségeire nem választható, a közgyűlésen tanácskozási joggal vehet részt.

4.5. Az egyesületi tagság megszűnik:

a., a tag kilépésével, ( amennyiben a tag kilépési szándékát az Elnökséghez írásban bejelenti),

b., a tag törlésével (a tag halálával, illetőleg abban az esetben, ha a tagdíjfizetési kötelezettség esedékességétől számított 6 hónapon belül e kötelezettségének felszólítás ellenében nem tesz eleget)

c., a tag kizárásával

d., a tag halálával

A tag kizárásáról a Fegyelmi Bizottság határoz, amennyiben a tag magatartásával vagy tevékenységével az egyesület céljainak megvalósulását veszélyezteti. A Fegyelmi Bizottsághatározata ellen a Közgyűléshez lehet fellebbezni.

V. A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

 

5.1. Az Egyesület alapító és rendes tagjainak jogai:

 

Részt vehet az Egyesület céljainak, feladatainak meghatározásában, az Egyesület felépítésének kialakításában, a szervezet tevékenységében és rendezvényein.

Választhat és választható az Egyesület tisztségeire.

Igényelheti az Egyesület közreműködését érdekképviseleti, érdekvédelmi ügyeihez.

Kedvezményesen részt vehet a szervezett képzéseken, továbbképzéseken és rendezvényeken.

Teljes joggal képviselheti az Egyesületben önmaga és az általa képviseltek érdekeit.

Javaslatot tehet az Egyesületet érintő bármely kérdésben, és kifogást emelhet az Egyesület alapszabályt sértő határozata ellen.

Az Egyesület által biztosított kedvezményeket és szolgáltatásokat igénybe veheti.

Rendszeres tájékoztatást kap és kérhet az elnökség által végzett munkáról.

Az Egyesület különböző kapcsolataiból származó előnyökből részesül.

 

 

 

5.2. Az Egyesület alapító- és rendes tagjának kötelezettségei:

 

                  Az alapszabályban foglaltak betartása.

Rendszeres és tevékeny részvétel az Egyesület munkájában, elősegítve a közös célok megvalósítását.

                  Az önként vállalt feladatok maradéktalan teljesítése.

                  Az Egyesület határozatainak végrehajtása.

                  A tagdíj minden év március 31.-ig történő befizetése.

A tagdíj mértékét az alapszabály melléklete tartalmazza. Nyugdíjas, és diák egyesületi tag a mindenkori megállapított tagdíj felét fizeti.

 

5.3. Az Egyesület pártoló tagjainak jogai:

 

                  Tanácskozási joggal részt vehet az Egyesület közgyűlésén.

Javaslatokat, észrevételeket tehet, felvilágosítást kérhet az Egyesület működésével kapcsolatban.

                  Igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait, kedvezményeit.

 

5.4. Az Egyesület pártoló tagjainak kötelezettségei:

Az alapszabály betartása.

A szervezet célkitűzéseinek erkölcsi vagy anyagi támogatása, az önként vállalt feladatok maradéktalan végrehajtása.

Köteles a tagdíjat minden év március 31.-ig befizetni.

A tagdíj mértékét az alapszabály melléklete tartalmazza.

Az egyesület valamely szervének törvénysértő határozatát bármely tag - a tudomására jutástól számított 30 napon belül - a bíróság előtt megtámadhatja.

 

 

VI. AZ EGYESÜLET SZERVEI ÉS TISZTSÉGVISELŐI

 

6.1. Az Egyesület szervei és tisztségviselői.

  1. Közgyűlés
  2. Elnökség
  3. Felügyelő bizottság
  4. Fegyelmi bizottság

6.2. Az elnökség az egyes feladatok ellátására állandó, vagy ideiglenes bizottságokat működtethet.

VII. KÖZGYŰLÉS

7.1. Az Egyesület legfőbb döntést hozó szerve a közgyűlés, amely az alapító és rendes tagok összessége, azon tanácskozási joggal részt vehetnek a pártoló tagok, illetve akiket az elnök meghív. A Közgyűlés nyilvános.

7.2. A közgyűlést az elnök hívja össze szükség szerint, de legalább évente egyszer. A közgyűlés helyét, idejét, napirendjét legalább nyolc nappal előtte írásban közölni kell a tagsággal.

7.3. A közgyűlés határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van. A határozatképtelenség miatt elhalasztott közgyűlést 15 napon belül ismételni kell. A megismételt közgyűlésre a tagok meghívót kapnak, melyben felhívja a tagok figyelmét, hogy a közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, közgyűlés csak az eredeti napirendben felvetett kérdésekben dönthet.

7.4. A közgyűlés nyílt szavazással, amennyiben jelen szerződés vagy törvény nagyobb szavazati arányt nem kíván meg, egyszerű szótöbbséggel dönt. A tagok kérésére titkos szavazásra is lehetőség van. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Az elnökség tisztségviselőinek, tagjainak megválasztása nyílt szavazással történik, azonban bármely tag kérésére titkos szavazás elrendelése kötelező.

7.5. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza a megjelentek névsorát és a közgyűlés által hozott határozatokat. A jegyzőkönyvet az elnök és a jegyzőkönyv vezető, valamint az elnök által felkért két jelenlévő tag hitelesíti.

7.6. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

Az alapszabály elfogadása és módosítása.

Az Egyesület tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadása.

Az éves költségvetés meghatározása.

Az Egyesület megalakulásának, feloszlatásának, valamint más társadalmi szervezettel való egyesülésének kimondása.

Az alapító- és rendes tagok tagdíjösszegének, illetőleg a pártoló tagok anyagi hozzájárulásának, legkisebb mértékének meghatározása.

Az Egyesület feloszlása esetén dönt az egyesületi vagyon sorsáról.

Az tisztségviselők beszámolóinak elfogadása.

7.7. A közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közvetlen hozzátartozója (PTK.685. § b. pont), élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján

a/kötelezettség vagy felelősség alól mentesül,

b/bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, a létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

 

VIII. AZ ELNÖKSÉG

 

8.1.Az elnökséget a közgyűlés egyszerű többséggel maga közül választ. Az elnökség 5 tagból áll:

- elnök, alelnök, titkár, elnökségi tag, elnökségi tag  

8.2 Az elnökség tagjainak megbízatása három évre szól. A tagok újraválaszthatók.

8.3. Amennyiben az elnökség valamelyik tagja lemond, akkor a közgyűlés összehívásáig az elnök helyettest jelöl ki.

8.4. Az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója(PTK.685. § b. pont), élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján

a/ kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

b/ bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, a létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

8.5. Az elnökség tagja a közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet olyan személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

8.6. Az elnökség határozatképes, ha tagjainak legalább 2/3-a jelen van. Határozatait az elnökség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg. Szavazategyenlőség esetén az elnök szava dönt. Az elnökség döntéseit a Határozatok Könyvében bárki megtekintheti, és ezeket az elnökség az érintettekkel írásban közli.

8.7. Az elnökséget az egyesület elnöke évente négyszer köteles összehívni. Az elnökséget az elnökségi ülés időpontjáról 8 nappal az ülés előtt értesíteni kell, ami a napirendi pontok pontos megjelölésével írásban történik. Az elnökségi ülés nyilvános.

8.8. Az elnökség feladata a közgyűlések előkészítése, a közgyűlési határozatok végrehajtása és végrehajtatása, és döntés olyan kérdésekben, melyet alapszabály nem utal a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.

8.9. Az elnökségi ülésről annak során a titkár készít írásos jegyzőkönyvet, amelyet az elnök, a levezető elnök és a két jegyzőkönyv hitelesítő ír alá.

8.10. Az elnökségi testület feladata különösen:

Az Egyesület tevékenységének szervezése és irányítása.

Helyi, regionális vagy országos, hasonló céllal működő egyesületekkel, alapítványokkal, szövetségekkel való együttműködés koordinálása viszonossági alapon.

A tagok közötti koordináció és információ áramlás módszerének kialakítása és megvalósítása.

Az Egyesület éves programjának, üléstervének kidolgozása.

Az Egyesület működéséhez szükséges feltételek megteremtésének elősegítése.

A közgyűlés vagy az elnökségi tagok határoznak a rendkívüli ülés időpontjáról és napirendjéről.

A gazdálkodásról és a szervezet tevékenységéről szóló beszámoló előterjesztése a közgyűlésre.

8.11. Az elnökség évente egy alkalommal köteles beszámolni a munkájáról a közgyűlésnek.

Az egyesület elnökségének hatáskörébe tartozik az éves munkaprogram előkészítése, a kötelezettségvállalások előkészítése, a tevékenység irányítása, és mindaz, amit jogszabály, alapszabály, egyesületi szabályzat, vagy a közgyűlés hatáskörébe utal. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel, nyilvános ülésen hozza, azokról jegyzőkönyvet kell készíteni. Az elnökség többségi döntésével az egyesület éves költségvetésének erejéig történő kötelezettségvállalásra adhat felhatalmazást, ezt meghaladó döntés a közgyűlés jogkörébe tartozik.

Az egyesület elnöksége évi beszámolót köteles készíteni a közgyűlés tájékoztatására az egyesületi vagyon felhasználásáról, illetve az egyesület működéséről, e beszámoló nyilvános, abba bárki betekinthet.
Az elnökség éves beszámolóját a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel hagyja jóvá.

IX. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

9.1. A felügyelő bizottság a közgyűlés által három évre választott háromfős testület. Elnökét a közgyűlés választja 2/3-os szótöbbséggel. Tagjai újraválaszthatók.

9.2. A felügyelő bizottság ellenőrzi az Egyesület működését és gazdálkodását ennek során az Elnökség tagjaitól jelentést kérhet, az Egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.

9.3. A felügyelő bizottság tagja az elnökségi ülésen tanácskozási joggal részt vehet, illetve részt vesz, ha jogszabály így rendelkezik.

9.4. A felügyelő bizottság köteles az elnökséget tájékoztatni és elnökségi ülés összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomás, hogy

a/ az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés, vagy az Egyesület érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az elnökség döntését teszi szükségessé,

b/ az elnökségtagjainak felelősségét megalapozó tény merült fel.

9.5. Az elnökségi ülést a felügyelő bizottság indítványára – annak megtételétől számított 30 napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén az elnökségi ülés összehívására a felügyelő bizottság is jogosult.

9.6. Ha az elnökség a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

9.7. Nem lehet a felügyelő bizottság tagja, aki

a/ az elnökség tagja,

b/ az Egyesülettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha a jogszabály másképp nem rendelkezik,

c/ az Egyesület cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az Egyesület által tagjának a tagsági jogviszony által nyújtott, alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve

d/ az a/ és c/ pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

9.8. A felügyelő bizottság évente egyszer ülésezik. Az üléseket a bizottság elnöke hívja össze két héttel az ülés előtt a napirendi pontok pontos megjelölésével írásban. A bizottság által maguk közül választott tag készít az ülésről írásos jegyzőkönyvet, amelyet mindannyian aláírnak. Az ülés akkor határozatképes, ha mindhárom tag jelen van, határozatait egyszerű szótöbbséggel titkos szavazással hozza.

9.9. A felügyelő bizottság évente köteles beszámolni munkájáról a közgyűlésnek.

X.  FEGYELMI BIZOTTSÁG

 

 

I.                   A fegyelmi bizottság szervezete

1. A fegyelmi bizottság (továbbiakban FB) elnökből és két tagból áll.
2. Az FB határozatképes, ha mindhárom tagja jelen van.
3. Abban az esetben, ha az FB valamely tagja a fegyelmi eljárásban való közreműködésében akadályozva van, helyette az FB elnöke által felkért tag (póttag) jár el.
4. Az FB elnökének akadályoztatása esetén az FB tagok közül, a megválasztásakor több szavazatot kapott FB tag, szavazategyenlőség esetén névsor szerint előbb következő tag helyettesíti az elnököt. Az FB elnököt helyettesítő FB tag helyére ilyenkor – érintettsége esetét kivéve – az egyesület elnöke által felkért tag (póttag) jár el.

 

II. A fegyelmi bizottság eljárása

1. Az egyesület bármely tagja által megvalósított fegyelmi vétség esetén, annak elbírálására az FB, ezen szabályzat szerint jogosult.
2. Fegyelmi felelősség a fegyelmi vétség elkövetéstől számított 3 hónapon belül, ha a fegyelmi vétség elkövetésekor az nem volt felismerhető, a fegyelmi vétségről való tudomásszerzéstől számított 15 napon belül az FB elnökének eljuttatott bejelentés alapján indítható. Fegyelmi vétség bejelentésére az egyesületi tagok 10%, de legalább 3 egyesületi tag, az egyesület elnöke, az ellenőrző bizottság elnöke, a fegyelmi bizottság elnöke ill. a közgyűlés egyszerű többségének szavazata alapján a közgyűlés jogosult. A fegyelmi vétség elkövetésétől számított két év elteltével fegyelmi felelősség nem érvényesíthető.
3. A fegyelmi vétség bejelentésében fel kell tüntetni, hogy mely egyesületi tag, milyen fegyelmi vétséget követett el, a bejelentő nevét, címét, egyesületi tagsági számát ill. a fegyelmi vétség megvalósítására vonatkozó bizonyítékait. Ezen bejelentést mindig eggyel több példányban kell benyújtani, mint amennyi egyesületi tag a fegyelmi vétség megvalósításában érdekelve van.
4. Fegyelmi vétség bejelentését követően az FB elnöke a bejelentés átvételét követően 15 napon belül összehívja az FB-t, az összehívást követő 8 napon belüli időpontra. A felügyelő bizottság tagjai az összehívás átvételét követően 3 napon belül jelzik az összehívás dátumának elfogadását ill. annak részükre való alkalmatlanságát. Alkalmatlan időpont jelzése esetén az FB tag akadályoztatását kell az FB elnökének megállapítania és az ekkor szükséges póttag alkalmazásáról döntenie.
5. Az FB elnöke az összehívással egyidejűleg a bejelentés egy példányának kézbesítése mellett értesíti a fegyelmi eljárásban érintett egyesületi tagokat, azzal a figyelmeztetéssel, hogy az esetleges fegyelmi vétségre vonatkozó védekezésüket az FB összehívásáig terjesszék elő, és az FB ülésén kötelező jelleggel jelenjenek meg, esetleges távolmaradásuk az FB eljárását és határozatának meghozatalát nem gátolja.
6. Az FB elnöke a fegyelmi vétségre vonatkozó bejelentést elutasítja, ha az a II/3 pont szerinti valamely adatot nem vagy hiányosan tartalmaz ill. nem kellő számban nyújtották be. Erről a bejelentőt értesíti. A bejelentés hatálya a bejelentés napjára visszamenőlegesen visszaáll, ha a hiányokat a bejelentő az elutasítás kézbesítését követően 8 napon belül pótolja. Az időközben így eltelt időt nem lehet az FB eljárására vonatkozó határidőkbe beszámítani.


III. Fegyelmi Vétségek

Fegyelmi vétséget követ el az az egyesületi tag,
a) aki  tevékenysége gyakorlásából eredő, jogszabályban, illetve az egyesület határozataiban meghatározott kötelességét vétkesen megszegi, vagy
b) akinek a  tevékenységén kívüli vétkes magatartása az egyesület tekintélyét csorbítja.

IV. Fegyelmi Büntetések

A fegyelmi vétséget elkövetővel szemben kiszabható büntetések a következők:
a) megrovás, melyet az 5 fős Elnökség róhat ki,
b) az egyesületből való kizárás, amit a Közgyűlés tehet meg.

V. A fegyelmi bizottság évente köteles beszámolni munkájáról a közgyűlésnek.

 

 

XI.AZ EGYESÜLET MŰKÖDÉSE ÉS GAZDÁLKODÁSA

11.1. A közgyűlésnek és az elnökségnek a döntéseit a Határozatok Könyve tartalmazza, melyből kitűnik a döntések tartalma, időpontja, hatálya és a döntést támogatók és ellenzők száma. A Határozatok Könyvét az Egyesület titkára szerkeszti.

11.2. Az Egyesület működésével kapcsolatos iratokba, a  Pkf. II. 20. 733 / 2005. számú döntése szerint bárki betekinthet. A közhasznúsági jelentésbe, beszámolói közlésbe bárki betekinthet, arról saját költségére másolatot készíthet.

11.3. Az Egyesület működésére vonatkozó információkat, a közgyűlés és elnökség döntéseit és a beszámolói közlést, közhasznúsági jelentést, pályázati kiírásokat a negyedévente megjelenő körlevél tartalmazza.

11.4. A közhasznú szolgáltatások pályázatok útján bárki által igénybe vehetők. A titkár a pályázati kiírásokról szóló hirdetményt az egyesület székhelyén kifüggeszti, és azt bárki megtekintheti. A pályázatok elbírálása az Elnökség feladata, a pályázat eredményét hirdetményként közzéteszi az elnökség az egyesület székhelyén.

11.5. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja.

11.6. Működésének anyagi forrásai:

Tagsági díj

Jogi- és természetes személyek támogatásai, felajánlásai, hozzájárulásai.

Az egyesületi célok elérésének érdekében kifejtett gazdasági tevékenységből származó saját bevétel.

Pályázatokból származó bevétel.

Esetleges szolgáltatások ellenértéke.

 

11.5. Az Egyesület tartozásaiért csak saját vagyonával felel.

11.6. Az Egyesület működésével kapcsolatos költségvetési gazdálkodást a titkár látja el. A bankszámla feletti rendelkezésre az elnök és a titkár, vagy az elnök és az alelnök együttesen jogosult.

 

11.7. A szabályszerű pénz- és vagyonkezelésért az elnök, a titkár és az alelnök tartozik felelősséggel.

11.8. A közgyűlés és az elnökség döntéseit az érintettekkel írásban közli a titkár, és azokat az egyesület székhelyén hirdetményként közzéteszi.

 

XII. VEGYES RENDELKEZÉSEK

12.1. Az Egyesület megszűnik, ha

feloszlatását vagy más egyesülettel való összeolvadását a közgyűlés minősített szótöbbséggel kimondja,

ha az arra jogosult szerv feloszlatja, ill. megszűnését megállapítja.

12.2. Az Egyesület megszűnése esetén a hitelezők kielégítése utáni vagyonról a közgyűlés rendelkezik.

XIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

13.1.Az alábbi személyek jogosultak arra, hogy az Egyesület előnyomott, nyomtatott vagy írott neve alá a saját nevüket aláírják és ezzel az Egyesületet jogosítsák és kötelezzék:

a/ A mindenkori elnökségi tagok külön-külön az általuk vállalt feladatokat érintő kérdésekben önállóan írhatnak alá; az egyesület elnökének aláírási joga önálló és általános.

b/ Az egyesület elnökének akadályoztatása esetén az alelnök, a titkár, vagy az elnök által megbízott egyesületi tag járhat el.

13.2. Minden egyéb, az alapszabályban nem szereplő kérdésre az 1989: II. és az 1997: CLVI. törvény, illetve más, erre vonatkozó érvényes szabályok irányadók.

MELLÉKLET

Az egyesületi tagdíj mértéke a 2010. január 19-i alakuló közgyűlés határozata szerint:

Alapító és rendes tag tagdíja:

Magánszemély: 1200.-Ft/év

Jogi személy: 1200.-Ft/év

Nyugdíjas és diák egyesületi tag a mindenkori megállapított tagdíj felét fizeti.

 

 

 

 

 

Nagyhalász, 2010. január 19.                                                  Lippai Istvánné

Mini Globe
Keresés
Naptár
«  Május 2019  »
HKSzeCsPSzoV
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Barátaink:
 • Honlap létrehozása
 • TOP 100
 • Zene
 • Ajándék
 • Copyright MyCorp © 2019